Швед опита да прекара 3.5 млн. недекларирани крони през България към Турция