Сметната палата установи лошо финансово състояние на Напоителни системи ЕАД