Производители на вино: 80 млн. литра от м.г. залежават, а иде нова реколта