Графика на деня: Натискът на пандемията върху заетостта при жените продължава