Промишленото производство у нас с близо 23% ръст през април