"Трейс" завърши тримесечието с неконсолидирана загуба от 424 хил. лв. - Управление и бизнес