На светли вторник се спазват следните традиции и ритуали