Парите по мярка 10 „Агроекология и климат“ са преведени