Подобрена е достъпността до социални услуги за подкрепа на деца и семейства