Одобрени са 1 464 проекта по подмярка 6.3 от Програмата за развитие на селските райони