Членовете на ВСС, председателите на съдилища и началниците на прокуратури – със служебни паспорти