Англосферата се очертава като най-добрата противотежест на Китай