134 проекта са одобрени за финансиране по столична културна програма за 2021 г.