Поименна проверка установи наличие на кворум в парламента