30 000 фермери са получили подпомагане заради COVID-19