За осем месеца инвестициите в България намаляха с над 60% на годишна база