Борисов: България е увеличила три пъти своите нетни активи на глава от населението