Годишният финансов отчет на Община Ботевград е заверен без резерви от Сметната палата