Епидемичният 15.IХ. – уроци навън, обяд на чина, термометър на входа