Проведе се обществено обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Бургас към 31.12.2019 г.