България със 7.53 млрд. лв. отрицателно външнотърговско салдо за 2019 г.