1902 блока са санирани с държавни пари от 5112 одобрени заявления