Община Хасково актуализира Програмата за намаляване на емисиите ФПЧ10 и ПАВ