Министерството на културата може да ремонтира гимназията по каменообработване в с. Кунино