Нарастването на разходите сви печалбата на Групата "БФБ" - Пари и пазари