Днес са изпитите по история на България и по биология в Софийския университет