Три болници са университетски за срока на новата им акредитация