ОСИГУРЕН ДОСТЪП ДО ПРОЕКТ НА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ СТРАТЕГИЧЕСКА КАРТА ЗА ШУМ ЗА АГЛОМЕРАЦИЯ ПЛОВДИВ