ФНИБ АДСИЦ с нова спънка пред намалението на номинала