ЕК одобри националната ни рамка за екологични дейности до 2021 г.