Председател на Върховен съд или умел търговец на имоти