Възобновяемата енергия в света става все по-евтина