Биогоривата намаляват със 70% изхвърлените твърди частици в атмосферата