МОН създаде насоки за дейността на центровете за подкрепа за личностно развитие