„Трейс Груп Холд“ АД е закупило всички дялове на „Трейс ПЗП Враня“ ООД