Фермери окрупняват стопанствата си със земя на безлихвено разсрочено плащане