Трейс Груп Холд АД стана собственик на 100% от дяловете на Трейс ПЗП Враня