Възможна е нова бежанска криза в Ирак, притеснени са хуманитарни организации