1210 проверки за седмица са извършили горските стражари в Североизточна България