925 проекта са подадени за инвестиции в инфраструктура по ПРСР