Японското правителство е притеснено - девствените японци стават все повече