Държавни дялове на 17 дружества ще се продават на БФБ