Медицинските бележки за извиняване на отсъствията остават в сила