10% ръст на БФБ = 2500 евро повече БВП на глава от населението