Проект „Използване на мобилните технологии за подобряване на политиките за реформи в сферата на включването на групите в неравностойно положение в образованието – mRIDGE“