Ректорът на Медицинския университет в София поиска отмяна на избора на ново ръковорство