Само 13 от 265 общини в България имат общи устройствени планове