Домакинства, фирми и правителство са поверили за управление на банките общо 76,5 млрд.лв